• Tin tiêu điểm
Giới thiệu › Các đơn vị trực thuộc 7/11/2018 15:12

Điều lệ Hội Nông nghiệp hữu cơ

ĐIỀU LỆ
HỘI NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ TỈNH TUYÊN QUANG
 
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Tên gọi
Tên tiếng việt: Hội Nông nghiệp hữu cơ tỉnh Tuyên Quang.
Tên giao dịch quốc tế: Tuyen Quang Organic Agriculture Asociation.
Tên viết tắt: TOAA.
Điều 2. Tôn chỉ, mục đích
Hội Nông nghiệp hữu cơ tỉnh Tuyên Quang (sau đây gọi tắt là Hội) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, kinh doanh và sử dụng sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, tự nguyện thành lập nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động hiệu quả, góp phần phát triển bền vững lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ tỉnh Tuyên Quang.
Điều 3. Địa vị pháp lý, trụ sở
1. Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng; hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam và Điều lệ Hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
2. Hội có Văn phòng làm việc tại Thành phố Tuyên Quang.
Điều 4. Phạm vi, lĩnh vực hoạt động
1. Hội hoạt động trên phạm vi tỉnh Tuyên Quang, trong lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ.
2. Hội chịu sự quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ngành khác có liên quan đến lĩnh vực Hội hoạt động theo quy định của pháp luật.
Điều 5. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động
1. Tự nguyện, tự quản.
2. Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch.
3. Tự bảo đảm kinh phí hoạt động.
4. Không vì mục đích lợi nhuận.
5. Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Hội.
 
Chương II
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
Điều 6. Quyền hạn
1. Tuyên truyền mục đích của Hội.
2. Đại diện cho hội viên trong mối quan hệ với cá nhân, tổ chức có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Hội.
3. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Hội theo quy định của pháp luật.
4. Tham gia chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, tư vấn, phản biện và giám định xã hội về những vấn đề liên quan đến nông nghiệp hữu cơ theo đề nghị của cơ quan nhà nước (nếu có);
 cung cấp dịch vụ công về các vấn đề thuộc lĩnh vực hoạt động của Hội, tổ chức dạy nghề, truyền nghề theo quy định của pháp luật.
5. Tham gia đóng góp ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung hoạt động của hội theo quy định của pháp luật. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với những vấn đề liên quan đến sự phát triển của Hội và lĩnh vực Hội hoạt động.
6. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Hội.
7. Được gây quỹ từ hội phí do hội viên đóng góp; được nhận các nguồn tài trợ của các cơ quan, đoàn thể, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, các nguồn thu hợp pháp theo quy định của pháp luật để tự trang trải về kinh phí hoạt động.
Điều 7. Nhiệm vụ
1. Chấp hành quy định của pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Hội. Tổ chức, hoạt động theo Điều lệ Hội đã được phê duyệt. Không được lợi dụng hoạt động của Hội để làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, thuần phong mỹ tục, truyền thống của dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.
2. Tập hợp, đoàn kết hội viên; tổ chức phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích chung của Hội; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của Hội góp phần phát triển lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh.
3. Tạo điều kiện để hội viên tham gia các hoạt động của hội; phát huy năng lực, kinh nghiệm của hội viên trong lĩnh vực hoạt động của Hội; phổ biến kiến thức, hướng dẫn hội viên tuân thủ chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương và Điều lệ, quy chế, quy định của Hội.
4. Đại diện hội viên tham gia, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền về các chủ trương, chính sách liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật.
5. Hòa giải tranh chấp, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Hội theo quy định của pháp luật; xây dựng và ban hành quy tắc đạo đức trong hoạt động Hội.
6. Quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí của Hội theo đúng quy định của pháp luật.
7. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.
Chương III
HỘI VIÊN
Điều 8. Hội viên
1. Hội viên của Hội bao gồm hội viên chính thức và hội viên danh dự
a) Hội viên chính thức: Cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có đủ điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều này, tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện xin vào Hội, được xem xét trở thành hội viên chính thức của Hội.
b) Hội viên danh dự: Cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang không có điều kiện hoặc không có đủ tiêu chuẩn trở thành hội viên chính thức của Hội, nhưng có đóng góp cho Hội, được công nhận là hội viên danh dự của Hội.
2. Tiêu chuẩn Hội viên chính thức
a) Cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, kinh doanh và sử dụng sản phẩm nông nghiệp hữu cơ;
b) Có tâm huyết, trách nhiệm, có điều kiện tham gia công tác Hội;
c) Tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện làm đơn xin gia nhập Hội;
d) Được Ban Thường vụ Hội xem xét, kết nạp.
Điều 9. Quyền của hội viên
1. Được Hội bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật;
2. Được Hội cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội, được tham gia các hoạt động do Hội tổ chức;
3. Được tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề của Hội; được kiến nghị, đề xuất ý kiến với cơ quan có thẩm quyền thông qua Ban Chấp hành Hội về những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội;
4. Được dự Đại hội, ứng cử, đề cử, bầu cử vào các chức danh lãnh đạo và Ban kiểm tra Hội theo quy định của Hội;
5. Được giới thiệu hội viên mới;
6. Được ra khoải Hội khi xét thấy không thể tiếp tục là hội viên;
7. Được cấp thẻ hội viên;
8. Hội viên danh dự được hưởng quyền và nghĩa vụ như hội viên chính thức, trừ quyền biểu quyết các vấn đề của Hội và quyền ứng cử, đề cử, bầu cử Ban lãnh đạo, Ban Kiểm tra Hội.
Điều 10. Nghĩa vụ của hội viên
1. Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành Điều lệ Hội, quy định của Hội;
2. Tham gia các hoạt động và sinh hoạt của Hội; đoàn kết, hợp tác với hội viên khác để xây dựng Hội phát triển vững mạnh;
3. Bảo vệ uy tín của Hội, không được nhân danh Hội trong các quan hệ giao dịch, trừ khi được Hội phân công bằng văn bản;
4. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Hội;
5. Đóng hội phí đầy đủ và đúng hạn theo quy định của Hội.
Điều 11. Thủ tục kết nạp hội viên, thủ tục ra khỏi hội
1. Cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có nguyện vọng vào Hội tự nguyện viết đơn gia nhập Hội. Ban Thường vụ Hội xem xét quyết định kết nạp và cấp thẻ hội viên.
2. Khi hội viên muốn ra khỏi hội phải tự mình đề nghị, được Ban Thường vụ Hội đồng ý và thu lại thẻ hội viên.
3. Ban Chấp hành Hội quy định thủ tục kết nạp hội viên, thủ tục ra khỏi Hội.
Chương IV
TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG
Điều 12. Cơ cấu tổ chức của Hội
1. Đại hội.
2. Ban Chấp hành.
3. Ban Thường vụ.
4. Ban Kiểm tra.
5. Văn phòng và các bộ phận giúp việc trực thuộc.
Điều 13. Đại hội
1. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội là Đại hội nhiệm kỳ hoặc Đại hội bất thường. Đại hội nhiệm kỳ được tổ chức 05 năm một lần. Đại hội bất thường được triệu tập khi ít nhất có 2/3 (hai phần ba) tổng số ủy viên Ban Chấp hành hoặc có ít nhất 1/2 (một phần hai) tổng số hội viên chính thức đề nghị.
2. Đại hội nhiệm kỳ hoặc Đại hội bất thường được tổ chức dưới hình thức Đại hội toàn thể hoặc Đại hội đại biểu. Đại hội toàn thể hoặc đại hội đại biểu được tổ chức khi có trên 1/2 (một phần hai) số hội viên chính thức hoặc có trên 1/2 (một phần hai) số đại biểu chính thức có mặt. 
3. Nội dung của Đại hội:
a) Thảo luận và thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới của Hội;
b) Thảo luận và biểu quyết thông qua Điều lệ; Điều lệ (sửa đổi, bổ sung); đổi tên, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể Hội (nếu có);
c) Thảo luận, góp ý kiến vào Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành và Báo cáo tài chính của Hội;
d) Bầu Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra;
đ) Các nội dung khác (nếu có).
e) Thông qua nghị quyết Đại hội.
 
4. Nguyên tắc biểu quyết tại Đại hội:
a) Đại hội có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc quy định hình thức biểu quyết do Đại hội quyết định.
b) Việc biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội phải được quá 1/2 (một phần hai) đại biểu chính thức có mặt tại Đại hội tán thành.
Điều 14. Ban Chấp hành
1. Ban Chấp hành là cơ quan lãnh đạo của Hội giữa hai kỳ Đại hội, do Đại hội bầu trong số các hội viên của Hội. Số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn, ủy viên ban Chấp hành do Đại hội quyết định. Nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Hội cùng với nhiệm kỳ Đại hội.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chấp hành:
 a) Tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội, Điều lệ Hội, lãnh đạo mọi hoạt động của Hội giữa hai kỳ Đại hội;
 b) Chuẩn bị và quyết định triệu tập Đại hội;
 c) Quyết định chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của Hội;
 d) Quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy của Hội. Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; Quy chế quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Hội; Quy chế quản lý, sử dụng con dấu của Hội; Quy chế khen thưởng, kỷ luật; quy định về quản lý thẻ hội viên và các quy định trong nội bộ Hội phù hợp với quy định của Điều lệ Hội và quy định của pháp luật.
 đ) Bầu, miễn nhiệm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, ủy viên Ban Thường vụ, bầu bổ sung ủy viên Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra. Số ủy viên Ban Chấp hành bầu bổ sung không được quá 1/4 (một phần tư) so với số lượng ủy viên Ban Chấp hành đã được Đại hội quyết định.
 3. Nguyên tắc hoạt động của Ban Chấp hành:
 a) Ban Chấp hành hoạt động theo Quy chế của Ban Chấp hành, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Hội;
 b) Ban Chấp hành mỗi năm họp 01 lần, có thể họp bất thường theo đề nghị của Ban Thường vụ hoặc của trên 2/3 (hai phần ba) số ủy viên Ban Chấp hành.
 c) Các cuộc họp của Ban Chấp hành là hợp lệ khi có trên 2/3 (hai phần ba) Ủy viên Ban Chấp hành tham gia dự họp. Ban Chấp hành có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc quy định hình thức biểu quyết do Ban Chấp hành quyết định;
 d) Các nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành được thông qua khi có trên 2/3 (hai phần ba) tổng số ủy viên Ban Chấp hành dự họp biểu quyết tán thành. Trong trường hợp số ý kiến tán thành và không tán thành ngang nhau thì quyết định thuộc về bên có ý kiến của Chủ tịch Hội.
Điều 15. Ban Thường vụ Hội
1. Ban Thường vụ Hội do Ban Chấp hành bầu trong số các ủy viên Ban Chấp hành; Ban Thường vụ Hội gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các ủy viên. Số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn ủy viên Ban Thường vụ do Ban Chấp hành quyết định. Nhiệm kỳ của Ban Thường vụ cùng với nhiệm kỳ Đại hội.  
2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thường vụ:
a) Giúp Ban Chấp hành triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội, Điều lệ Hội; tổ chức thực hiện nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành; lãnh đạo hoạt động của Hội giữa hai kỳ họp Ban chấp hành;
b) Chuẩn bị nội dung và quyết định triệu tập họp Ban Chấp hành; báo cáo kiểm điểm công tác trong các kỳ họp của Ban Chấp hành.
c) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy chế làm việc do Ban Chấp hành ban hành.
3. Nguyên tắc hoạt động của Ban Thường vụ:
  a) Ban Thường vụ hoạt động theo Quy chế do Ban Chấp hành ban hành, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Hội;
b) Ban Thường vụ Hội họp định kỳ 3 tháng một lần, có thể họp bất thường theo đề nghị của Chủ tịch Hội hoặc trên 1/2 (một phần hai) tổng số ủy viên Ban Thường vụ.
  c) Các cuộc họp của Ban Thường vụ là hợp lệ khi có trên 2/3 (hai phần ba) ủy viên Ban Thường vụ tham gia dự họp. Ban Thường vụ có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc quy định hình thức biểu quyết do Ban Thường vụ quyết định;
  d) Các nghị quyết, quyết định của Ban Thường vụ được thông qua khi có trên 2/3 (hai phần ba) tổng số ủy viên Ban Thường vụ dự họp biểu quyết tán thành. Trong trường hợp số ý kiến tán thành và không tán thành ngang nhau thì quyết định thuộc về bên có ý kiến của Chủ tịch Hội.
Điều 16. Ban Kiểm tra
1. Ban Kiểm tra Hội gồm Trưởng ban và một số ủy viên do Đại hội bầu ra. Số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn ủy viên Ban Kiểm tra do Đại hội quyết định. Nhiệm kỳ của Ban Kiểm tra cùng với nhiệm kỳ Đại hội.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm tra:
a) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ Hội; Nghị quyết Đại hội; Nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành, quyết định của Ban Thường vụ, các quy chế của Hội trong hoạt động của các tổ chức, đơn vị trực thuộc Hội, hội viên;
b) Giải quyết các khiếu nại, tố cáo, tranh chấp trong nội bộ hội;
c) Xem xét, giải quyết đơn, thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, hội viên và công dân gửi đến Hội.
3. Nguyên tắc hoạt động của Ban Kiểm tra: Ban Kiểm tra hoạt động theo quy chế do Ban Chấp hành ban hành, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Hội.
Điều 17. Chủ tịch danh dự
1. Chủ tịch danh dự của Hội là Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang, tự nguyện đồng ý giữ chức vụ Chủ tịch danh dự của Hội và được Ban Chấp hành Hội tôn vinh.
2. Chủ tịch danh dự có nhiệm vụ, quyền hạn:
a) Tham gia ý kiến vào nghị quyết Đại hội; các nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội.
  b) Tham gia ý kiến với Chủ tịch Hội để tổ chức triển khai thực hiện mọi hoạt động của hội theo quy định của Điều lệ Hội, nghị quyết Đại hội và nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội;
Điều 18. Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội
1. Chủ tịch Hội: Chủ tịch Hội là đại diện pháp nhân của Hội trước pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Hội. Chủ tịch Hội do Ban Chấp hành bầu trong số các ủy viên Ban Chấp hành Hội. Tiêu chuẩn Chủ tịch Hội do Ban Chấp hành Hội quy định.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội:
a) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội;
b) Chịu trách nhiệm toàn diện trước cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập Hội, cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động chính của Hội, trước Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội về mọi hoạt động của Hội. Chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Hội theo quy định, quy chế, Điều lệ Hội; nghị quyết Đại hội; nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội;
c) Chủ trì các phiên họp của Ban Chấp hành; chỉ đạo chuẩn bị, triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Ban Thường vụ Hội;
d) Thay mặt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội ký các văn bản của Hội;
đ) Khi Chủ tịch Hội vắng mặt, việc chỉ đạo, điều hành giải quyết công việc của Hội được ủy quyền bằng văn bản cho một Phó Chủ tịch Hội.
e) Là chủ tài khoản của Hội.
3. Phó Chủ tịch Hội do Ban Chấp hành bầu trong số các ủy viên Ban Chấp hành Hội. Tiêu chuẩn, số lượng  Phó Chủ tịch Hội do Ban Chấp hành Hội quy định.
Phó Chủ tịch giúp Chủ tịch Hội chỉ đạo, điều hành công tác của Hội theo sự phân công của Chủ tịch Hội; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội và trước pháp luật về lĩnh vực công việc được Chủ tịch Hội phân công hoặc ủy quyền. Phó Chủ tịch Hội thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội phù hợp với Điều lệ Hội và quy định của pháp luật.
Điều 19. Thư ký Hội
Thư ký Hội do Chủ tịch Hội chỉ định trong số các Phó Chủ tịch Hội. Thư ký Hội có nhiệm vụ giúp Ban Thường vụ Hội trong công tác quản lý và điều hành các hoạt động thường xuyên của Hội, hoạt động của Văn phòng, các ban chuyên môn, tổ chức trực thuộc Hội.
Điều 20. Văn phòng, các bộ phận giúp việc trực thuộc Hội
Văn phòng, các bộ phận giúp việc trực thuộc Hội hoạt động theo quy chế do Ban Chấp hành Hội quy định.
Chương V
CHIA TÁCH; SÁP NHẬP; HỢP NHẤT; ĐỔI TÊN VÀ GIẢI THỂ HỘI
Điều 21. Chia tách; sáp nhập; hợp nhất; đổi tên và giải thể
Chia tách; sáp nhập; hợp nhất; đổi tên và giải thể Hội thực hiện theo quy định của Bộ Luật dân sự; quy định của pháp luật về hội; Nghị quyết Đại hội và quy định của pháp luật có liên quan.
Chương VI
TÀI CHÍNH VÀ TÀI SẢN CỦA  HỘI
Điều 22. Tài chính và tài sản
1. Tài chính:
a) Nguồn thu gồm:
- Hội phí do hội viên đóng.
- Khoản thu do hội viên tự nguyện ủng hộ.
- Các khoản tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (nếu có).
- Ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí đối với những hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước giao (nếu có)
- Các khoản thu hợp pháp khác.
b) Các khoản chi gồm:
- Chi các hoạt động của Hội;
- Chi thuê trụ sở làm việc, điện nước, mua sắm các phương tiện làm việc (nếu có).
- Chi khen thưởng và các khoản chi khác theo quy định của Ban Chấp hành.
2. Tài sản của Hội:
Tài sản của Hội được hình thành từ nguồn kinh phí của Hội hoặc do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hiến tặng theo quy định của pháp luật.
Điều 23. Quản lý tài chính
 1. Tài chính và tải sản của Hội chỉ được sử dụng cho các hoạt động của Hội.
 2. Tài chính và tài sản của Hội khi chia, tách; sáp nhập; hợp nhất và giải thể được giải quyết theo quy định của pháp luật.
 3. Ban Chấp hành Hội ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài chính và tài sản của Hội đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, tiết kiệm phù hợp với quy định của pháp luật và tôn chỉ, mục đích hoạt động của Hội.
 
 
Chương VII
KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT
Điều 24. Khen thưởng
1. Hội viên có thành tích xuất sắc được Hội khen thưởng hoặc được Hội đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khen thưởng theo quy định của pháp luật.
2. Ban Chấp hành Hội quy định cụ thể hình thức, thẩm quyền, thủ tục khen thưởng trong nội bộ Hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hội.
Điều 25. Kỷ luật
1. Hội viên vi phạm pháp luật; vi phạm Điều lệ, quy định, quy chế hoạt động của Hội thì bị xem xét, thi hành kỷ luật tùy theo mức độ vi phạm mà phê bình, khiển trách, cảnh cáo, bãi nhiệm chức vụ (nếu có), khai trừ khỏi hội.  
2. Ban Chấp hành Hội quy định cụ thể thẩm quyền, quy trình xem xét kỷ luật trong nội bộ Hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hội.
Chương VIII
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 26. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ
Chỉ có Đại hội Hội Nông nghiệp hữu cơ tỉnh Tuyên Quang mới có quyền sửa đổi, bổ sung Điều lệ này. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội phải được 2/3 (hai phần ba) trở lên số đại biểu chính thức có mặt tại Đại hội tán thành và phải được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt mới có hiệu lực thi hành.
Điều 27. Hiệu lực thi hành
1. Điều lệ Hội Nông nghiệp hữu cơ tỉnh Tuyên Quang gồm 08 Chương 27 Điều đã được Đại hội đại biểu Hội Nông nghiệp hữu cơ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2018-2023 thông qua ngày 20/4/2018 và có hiệu lực thi hành theo Quyết định phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.
2. Căn cứ quy định pháp luật về Hội và Điều lệ của Hội, Ban Chấp hành Hội Nông nghiệp hữu cơ tỉnh Tuyên Quang có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện Điều lệ này.
 

Lượt xem: 1307

Tin mới nhất:

Văn bản chỉ đạo điều hành

Quyết định trao giải thưởng Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2023

V/v triển khai và thực hiện văn bản

V/v hưởng ứng, tham gia cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về xử lý vi phạm hành chính"

Triển khai và thực hiện văn bản

Phối hợp triển khai thực hiện kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 27/3/2023 của UBND tỉnh

Kế hoạch Thực hiện Quyết định số 569/QĐ-TTg ngày 11/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thông báo công khai danh sách đề nghị UBND tỉnh tặng danh hiệu "Trí thức Khoa học và Công nghệ tiêu biểu" năm 2023

Về việc triển khai và thực hiện văn bản của MTTQ tỉnh về  lấy ý kiến nhân dân với dự thảo Luật đất đai sửa đổi

Thông báo Về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia xét chọn danh hiệu "Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu" tỉnh Tuyên Quang

Về việc tiếp nhận hồ sơ xét chọn danh hiệu "Trí thức KH&CN tiêu biểu"

Kế hoạch triển khai Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2023

Ban hành Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2023

Chưa có video
Số lượt truy cập: 785884- Đang online : 17