• Tin tiêu điểm
Giới thiệu › Các đơn vị trực thuộc 4/11/2016 22:50

Điều lệ Hội Cam sành Hàm Yên

ỦY BAN NHÂN DÂN                              CỘNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH TUYÊN QUANG                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
  Số: 772/QĐ-CT                                       Tuyên Quang, ngày 28 tháng 5 năm 2007
 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Điều lệ Hội Cam sành huyện Hàm Yên
                              
                           CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
 
          Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
          Căn cứ Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003 của Chính phủ quy định về tổ chức , hoạt động và quản lý Hội; Thông tư số 01/2004/TT-BNV ngày 15/01/2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003 của Chính phủ quy định về tổ chức , hoạt động và quản lý Hội;
          Căn cứ Quyết định số 989/QĐ-CT ngày 17/10/2006 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc cho phép thành lập Hội Cam sành huyện Hàm Yên;
          Xét đề nghị của Hội Cam sành huyện Hàm Yên tại tờ trình số 01/TTr-HCS ngày 28/11/2006 và đề nghị của Sở Nội vụ tại tờ trình số 41/TTr-SNV ngày 22/02/2007 về việc phê duyệt Điều lệ Hội Cam sành huyện Hàm Yên,
                     
   QUYẾT ĐỊNH:
         
          Điều 1. Phê duyệt Điều lệ Hội Cam sành huyện Hàm Yên đã được Đại hội                      
Hội Cam sành huyện Hàm Yên thông qua ngày 18/11/2006 (có Điều lệ kèm theo)
          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
          Các ông (bà): Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên và Chủ tịch Hội Cam sành huyện Hàm Yên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 
Nơi nhận:                                                                KT. CHỦ TỊCH
   - Chủ tịch UBND tỉnh (BC)                                      PHÓ CHỦ TỊCH
   - Các Phó CT UBND tỉnh;
   - Ban Tổ chức Tỉnh ủy
   - Như Điều 2;
   - Lưu VT, NV
                                                                                Đỗ Văn Chiến
                                                                                     (Đã ký)
 
 
 
ĐIỀU LỆ
HỘI CAM SÀNH HUYỆN HÀM YÊN
(Được phê duyệt kèm theo Quyết định số 772 QĐ-CT ngày 28/5/2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)
 
Chương I
TÊN GỌI, MỤC ĐÍCH,
NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
 
          Điều 1. Tên Hội: Hội Cam sành huyện Hàm Yên.
          Mục đích hoạt động của Hội:
          Đoàn kết tập hợp những người trực tiếp trồng cam hoặc công tác liên quan đến nghề trồng cam, nhằm hợp tác và giúp đỡ nhau phát triển nghề trồng cam trên địa bàn huyện hàm Yên, đề tăng thu nhập, nâng cao đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Hội và hội viên; góp phần phát triển nền nông nghiệp bền vững, sản xuất hàng hóa, cải thiện bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới theo hướng công nghiệp hóa và hiện đại hóa.
          Điều 2. Phạm vi hoạt động và trụ sở của Hội:
          - Hội có phạm vi hoạt động trên địa bàn huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang,
          - Trụ sở của Hội đặt tại Ủy ban nhân dân xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.
          Điều 3. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Hội:
          Hội Cam sành huyện Hàm Yên là tổ chức xã hội - nghề nghiệp mang tính chất kinh tế - kỹ thuật của quần chúng, hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự trang trải kinh phí hoạt động và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.
          Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy diịnh của Nhà nước.
 
Chương II.
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA HỘI
 
          Điều 5. Nhiệm vụ:
          1. Tuyên truyền giáo dục quan điểm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với việc phát triển trồng cam, kinh tế trang trại, bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển bền vững. Kiến nghị và góp ý kiến với chính quyền địa phương về những chủ trương chính sách, biện pháp khuyến khích nghề trồng cam phát triển.
          2. Xây dựng và phát triển Hội ngày càng vững mạnh; động viên tinh thần nhiệt tình, khả năng lao động sáng tạo của hội viên, đoàn kêt, hợp tác giúp nhau phát triển nghề trồng cam trên cơ sở trao đổi kinh nghiệm, phổ biến, ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật, nhằm tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế nghề trồng cam. Tạo điều kiện để hội viên giúp nhau về vốn, lao động và cơ sở vật chất kỹ thuật, giới thiệu quảng bá và tiêu thụ ản phẩm nhằm đẩy mạnh sản xuất kinh doanh nghề trồng cam trên địa bàn huyện Hàm Yên, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của thị trường.
          3. Tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm, kỹ thuật trồng cam, cung cấp các dịch vụ khoa học kỹ thuật, cung cấp cây giống và vật tư phân bón, chế biến tiêu thụ sản phẩm. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn việc trồng, chăm sóc cây cam.
          4. Quan hệ hợp tác với các tổ chức, các cá nhân có liên quan trao đổi kinh nghiệm, hợp tác kinh doanh; tranh thủ sự hợp tác , giúp đỡ của các tổ chức, các cơ quan chức năng tập huấn nâng cao trình độ kỹ thuật về trồng, chăm sóc, tiêu thụ cam cho hội viên.
          5. Tham gia ý kiến, kiến nghị với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với các vấn đề liên quan đến sự phát triển của Hội và lĩnh vực Hội hoạt động.
           Điều 6. Quyền hạn:
          1. Đại diện cho hội viên trong các quan hệ có liên quan đến mục đích, chức năng, nhiệm vụ của Hội; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Hội và hội viên.
          2. Được xây dựng quỹ Hội trên cơ sở hội phí của hội viên và các nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật để tự trang trải về kinh phí hoạt động. Được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.
 
 Chương III
 HỘI VIÊN
 
          Điều 7: Hội viên
          1. Hội viên cá nhân: Là công dân Việt Nam trực tiếp trồng cam, hoặc công tác liên quan đến nghề trồng cam, có những điều kiện sau đây được công nhận là hội viên của Hội.
          - Tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện gia nhập Hội.
          - Nhiệt tình, có tinh thần hợp tác, tương trợ, có khả năng để làm nghề trồng cam hoặc yêu thích nghề trồng cam.
          - Đóng tiền nhập Hội, hội phí, tham gia sinh hoạt Hội.
          - Được tổ chức Hội kết nạp
          2. Hội viên danh dự.
          Những cá nhân người Việt Nam nhiệt tình giúp đỡ, ủng hộ về tinh thần và vật chất cho Hội hoạt động và có những đóng góp tích cực cho nghề trồng cam được Hội mời làm hội viên danh dự.
          Điều 8. Nhiệm vụ của hội viên
          1. Tích cực lao động, sản xuất và công tác, ứng dụng tiến bộ khoa học và kỹ thuật tiến bộ nhằm phát huy hiệu quả của nghề trồng cam, làm cho nghề trồng cam ngày càng phát triển.
          Không ngừng trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ hiểu biết về khoa học kỹ thuật trồng, chăm sóc cam, về quản lý kinh tế.
          Tuyên truyền, vận động, phổ biến kinh nghiệm, giúp đỡ những hội viên và những người trồng cam, làm nòng cốt đi đầu trong phong trào phát triển nghề trồng cam.
          2. Nghiêm chỉnh thực hiện mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển nghề trồng cam, bảo vệ môi trường sinh thái, phát triển bền vững.
          3. Tích cực xây dựng Hội, chấp hành Điều lệ Hội và những chủ trương, Nghị quyết của Hội, tham gia đều đặn các kỳ sinh hoạt của Hội. Tham gia tuyên truyền, phát triển hội viên, mở rộng ảnh hưởng uy tín của Hội, vận động nhân dân hưởng ứng các hoạt động của Hội.
          4. Đóng tiền nhập Hội và hội phí.
          Điều 9. Quyền lợi của hội viên
          1. Thường xuyên được Hội phổ biến kinh nghiệm, bồi dưỡng khoa học kỹ thuật, nâng cao kiến thức hiểu biết về kỹ thuật trồng, chăm sóc cây cam. Được cung cấp các tài liệu kỹ thuật trồng cam. Được sinh hoạt, tham dự các cuộc hội thảo, các lớp tập huấn, các cuộc tham quan do Hội tổ chức.
          2. Được Hội bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo đúng chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
          3. Được Hội giới thiệu với các cơ sở sản xuất kinh doanh, các địa phương, các tổ chức khác để hợp đồng sản xuất, cung cấp cây giống, tổ chức tiêu thụ sản phẩm…được vay vốn quỹ Hội và được Hội giúp đỡ khi gia đình khó khăn về sản xuất, được Hội giới thiệu và giúp đỡ vay vốn của các tổ chức tín dụng.
          4. Thảo luận, biểu quyết, chất vấn, phê bình mọi công việc của Hội. Bầu cử, ứng cử vào Ban lãnh đạo của Hội.
          5. Có quyền ra khỏi Hội.           
 Chương IV  
 TỔ CHỨC THÀNH VIÊN CỦA HỘI
        
          Điều 10. Những đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có liên quan đến nghề trồng cam, nếu tự nguyện và có đơn xin gia nhập là đơn vị thành viên của Hội thì Ban Thường vụ Hội xem xét quyết định công nhận là đơn vị thành viên của Hội.
          Điều 11. Đơn vị được công nhận là đơn vị thành viên của Hội có nghĩa vụ hoạt động theo pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Hội và phương hướng chỉ đạo chung của Hội; phát triển hoạt động của mình hướng vào phục vụ tốt phong trào phát triển cây cam trên địa bàn huyện Hàm Yên; có nghĩa vụ đóng góp cho quỹ hoạt động của Hội.
          Được cung cấp thông tin cần thiết về hoạt động của Hội; tham gia các cuộc họp có liên quan đến hoạt động của đơn vị; phối hợp với các tổ chức của Hội trong hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ, chế biến, tiêu thụ sản phẩm.
          Đơn vị thành viên của Hội có thể xin thôi không là đơn vị thành viên của Hội.
          Điều 12. Khi đơn vị thành viên không thực hiện đúng nghĩa vụ quy định tại Điều 11 nêu trên và xét thấy không cần thiết, thì Ban Thường vụ quyết định thôi công nhận là đơn vị thành viên của Hội.
 
                                                Chương V                                       
          TỔ CHỨC CỦA HỘI
           
          Điều 13. Tổ chức của Hội, gồm:
          - Ở huyện là Hội Cam sành huyện Hàm Yên
          - Ở xã, thị trấn là Chi hội Cam sành xã, thị trấn thuộc huyện hàm Yên.
          Điều 14. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội là Đại hội toàn thể Hội Cam sành Hàm Yên.
          Đại hội Hội Cam sành Hàm Yên họp 2 năm một lần. Đại hội có nhiệm vụ:
          - Tổng kết hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ qua và bàn biện pháp hoạt động trong nhiệm kỳ tới;
          - Thông qua và sửa đổi Điều lệ Hội;
          - Bầu Ban Chấp hành Hội;
          - Quyết định những vấn đề quan trọng về mục đích, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội.
          Điều 15. Ban Chấp hành Hội
          1. Ban Chấp hành Hội có trách nhiệm lãnh đạo Hội giữa hai kỳ Đại hội. Số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Hội do Đại hội quyết định; Ban Chấp hành Hội họp thường kỳ một năm một lần và có thể họp bất thường khi có yêu cầu của quá nửa số ủy viên Ban Chấp hành.
          2. Ban Chấp hành có thể bầu bổ sung hội viên vào Ban Chấp hành hoặc miễn nhiệm một số ủy viên Ban Chấp hành nhưng số bổ sung không được quá 1/3 tổng số ủy viên do Đại hội bầu ra.
          3. Ban Chấp hành Hội có nhiệm vụ:
          - Lãnh đạo thực hiện Nghị quyết của Đại hội và Điều lệ Hội.
          -  Xây dựng, chỉ đạo thực hiện chương trình hoạt động của Hội.
          - Quyết định việc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ và Đại hội bất thường.
          - Quyết định kết nạp, bãi miễn tư cách các hội viên.
          - Bầu Ban Thường vụ Hội và Chủ tịch, Phó Chủ tịch.
          - Bầu Ban kiểm tra Hội.
          Điều 16. Ban Thường vụ do Ban Chấp hành bầu  gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và một số ủy viên.
           Ban Thường vụ có nhiệm vụ:
          -  Ban Thường vụ thay mặt Ban Chấp hành điều hành hoạt động của Hội giữa hai kỳ họp của Ban Chấp hành.
          - Lập chương trình, kế hoạch, báo cáo hoạt động của Hội, theo dõi hoạt động của các Chi hội.
          - Ban Thường vụ họp ba tháng một lần, khi cần thiết theo đề nghị của Chủ tịch, Ban Thường vụ có thể họp bất thường.
          Điều 17. Ban Kiểm tra có nhiệm vụ:
          - Kiểm tra việc thi hành Nghị quyết của Đại hội
          - Kiểm tra việc tuân thủ Điều lệ, Quyết định của Hội.
          - Kiểm tra tài chính của Hội.
          Điều 18. Chủ tịch Hội chủ trì các cuộc họp của Ban Chấp hành Hội và Ban Thường vụ Hội. Điều hành việc triển khai các Nghị quyết của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của Hội.
          Các Phó Chủ tịch được Chủ tịch phân công lãnh đạo từng lĩnh vực công tác và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch và Ban Chấp hành Hội.
          Điều 19. Chi hội được tổ chức ở xã, thị trấn. Chi hội là tổ chức cơ sở của Hội. Ở cơ sở có từ 05 hội viên trở lên được thành lập Chi hội. Hội viên trong Chi hội họp bầu Chi hội trưởng, Chi hội phó và ủy viên thư ký. Chi hội hàng tháng sinh hoạt định kỳ một lần, tạo điều kiện cho hội viên tham gia hoạt động xây dựng Hội và trao đổi kinh nghiệm về phát triển nghề trồng cam.
 
         
                                             Chương VI                                       
              TÀI SẢN, TÀI CHÍNH
 
          Điều 20. Tài sản của Hội do Hội quản lý theo quy định của pháp luật
          Điều 21. Tài chính của Hội.
          - Tiền hội phí của hôị viên.
          - Tiền thu nhập từ các hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ kinh tế, khoa học kỹ thuật của tổ chức Hội theo quy định của pháp luật.
          - Tiền tự nguyện đóng góp, ủng hộ của hội viên và các tổ chức thành viên của Hội.
          - Tiền và các tài sản khác do các ngành, các cơ quan, đoàn thể, các tổ chức và cá nhân ủng hộ, trợ giúp, cho vay.
          Ban Chấp hành Hội quy định quy chế về quản lý, sử dụng nguồn tài chính, tài sản của Hội phù hợp với quy định chung của Nhà nước và phải được báo cáo công khai tại hội nghị toàn thể hôị viên hàng năm.
          Ban Chấp hành Hội báo cáo quyết toán tài chính  năm tại hội nghị toàn thể hội viên hàng năm hoặc Đại hội thường kỳ.
 
Chương VII
KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT
 
          Điều 22. Cán bộ, hội viên có nhiều thành tích trong việc phát triển cây cam, xây dựng Hội sẽ được khen thưởng và đề nghị các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khen thưởng theo quy định.
          Điều 23. Cán bộ, hội viên hoạt động trái Điều lệ, Nghị quyết của Hội, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của Hội, bỏ sinh hoạt thường kỳ nhiều lần không có lý do chính đáng sẽ tùy theo mức độ sai lầm mà phê bình hoặc xóa tên trong danh sách của Hội.
          Cán bộ, hội viên làm tổn hại đến tài sản, tài chính của Hội thì tùy mức độ phạm lỗi phải bồi thường thiệt hại, chịu hình thức kỷ luật của Hội (cảnh cáo, xóa tên trong danh sách Hội, bãi nhiệm) hoặc có thể bị đưa ra truy tố theo quy định của pháp luật.
 
Chương VIII
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
         
          Điều 24. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ.
          Mọi sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội Cam sành huyện Hàm Yên phải được Đại hội toàn thể hội viên nhất trí thông qua và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang phê duyệt mới có hiệu lực thi hành.
          Điều 25. Hiệu lực thi hành.
          Điều lệ Hội Cam sành huyện Hàm Yên gồm 8 Chương, 25 Điều đã được Đại hội toàn thể hội viên lần thứ nhất thông qua ngày 18 tháng 11 năm 2006 và có hiệu lực thi hành khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang phê duyệt.
                                    
 
 

Lượt xem: 1487

Tin mới nhất:

Văn bản chỉ đạo điều hành

Quyết định trao giải thưởng Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2023

V/v triển khai và thực hiện văn bản

V/v hưởng ứng, tham gia cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về xử lý vi phạm hành chính"

Triển khai và thực hiện văn bản

Phối hợp triển khai thực hiện kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 27/3/2023 của UBND tỉnh

Kế hoạch Thực hiện Quyết định số 569/QĐ-TTg ngày 11/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thông báo công khai danh sách đề nghị UBND tỉnh tặng danh hiệu "Trí thức Khoa học và Công nghệ tiêu biểu" năm 2023

Về việc triển khai và thực hiện văn bản của MTTQ tỉnh về  lấy ý kiến nhân dân với dự thảo Luật đất đai sửa đổi

Thông báo Về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia xét chọn danh hiệu "Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu" tỉnh Tuyên Quang

Về việc tiếp nhận hồ sơ xét chọn danh hiệu "Trí thức KH&CN tiêu biểu"

Kế hoạch triển khai Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2023

Ban hành Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2023

Chưa có video
Số lượt truy cập: 785918- Đang online : 51