• Tin tiêu điểm
Giới thiệu › Các đơn vị trực thuộc 2/5/2019 14:47

Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Làm vườn

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
HỘI LÀM V­ƯỜN

Số: 05/QĐ- HLV
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
 
Tuyên Quang, ngày 18 tháng 3 năm 2019
     
       
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ
 Hội Làm vườn tỉnh Tuyên Quang, nhiệm kỳ 2018 - 2023
 
BAN CHẤP HÀNH
HỘI LÀM VƯỜN TỈNH TUYÊN QUANG
         
Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ về việc quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;
Căn cứ Điều lệ Hội Làm vườn Việt Nam;
Căn cứ cứ Quyết định số 03/2019/QĐ-HLV ngày 23/01/2019 của Hội Làm vườn Việt Nam (VACVINA);
Căn cứ Quyết định số 187/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ Hội Làm vườn tỉnh Tuyên Quang;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội Hội Làm vườn tỉnh Tuyên Quang khóa II, nhiệm kỳ 2018-2023,
Xét đề nghị của Thường trực Hội Làm vườn tỉnh Tuyên Quang,
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Làm vườn tỉnh Tuyên Quang khóa II, nhiệm kỳ 2018- 2023 (Có Quy chế kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Ủy viên Ban Chấp hành Hội Làm vườn tỉnh và các Hội trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Hội Làm vườn VN
- UBND tỉnh                 (Báo cáo);
- Sở Nội vụ
- Như Điều 3 (Thực hiện);
- Lưu VP.

 
 
 
T.M BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH
 
 
 
 
Nguyễn Công Nông

 
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
HỘI LÀM V­ƯỜN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Tuyên Quang, ngày 18 tháng 3 năm 2019
       
QUY CHẾ LÀM VIỆC
Của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Làm vườn tỉnh Tuyên Quang khóa II, nhiệm kỳ 2018- 2023
(Ban hành kèm theo Quyết định số 05/ QĐ HLV ngày 18/3/ 2019  của Hội làm vườn tỉnh)
 
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 
Điều I: Ban Chấp hành Hội Làm vườn tỉnh Tuyên Quang (Sau đây gọi tắt là Ban Chấp hành) là cơ quan lãnh đạo các hoạt động của Hội Làm vườn giữa hai kỳ Đại hội. Ban Thường vụ Hội là bộ phận lãnh đạo giải quyết các công việc của Hội giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành Hội. Thường trực Hội là bộ phận giải quyết các công việc thường xuyên của Hội
Điều 2. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra thống nhất làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách trong tổ chức Hội, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Hội Làm vườn tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2018- 2023 đã đề ra.
Chương II
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ VÀ THƯỜNG TRỰC HỘI
 
Điều 3. Ban Chấp hành
1. Lãnh đạo việc chấp hành Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội, hướng dẫn các thành viên tham gia các chương trình, hoạt động phù hợp với mục đích và nguyên tắc tổ chức của Hội, đảm bảo tính thống nhất trong việc thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động chung của Hội.
2. Bầu và miễn nhiệm các chức danh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Hội. Trong thời gian giữa hai kỳ Đại hội, Ban Chấp hành có quyền bầu bổ sung không quá 1/3 số lượng Ủy viên Ban Chấp hành do Đại hội quyết định.
3. Quyết định các chủ trương, biện pháp thực hiện Nghị quyết của Đại hội đề ra; xây dựng chương trình, kế hạch hoạt động hằng năm và kiểm điểm công tác hằng năm của Hội nhằm cụ thể hóa để thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, hướng dẫn của Hội Làm vườn Việt Nam (VACVINA), của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; ban hành các Nghị quyết , Quy chế hoạt động của Hội; tham gia các hoạt động của Hôi  Làm vườn Việt Nam (VACVINA ).
4. Phân công Ủy viên Ban Chấp hành theo dõi các hoạt động của Hội và các Hội trực thuộc.
5. Báo cáo tài chính hàng năm và hết nhiệm kỳ, các Ủy viên Ban Chấp hành có trách nhiệm vận động ủng hộ, xây dựng Quỹ Hội Làm vườn tỉnh.
6. Ủy viên Ban Chấp hành là Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phụ trách toàn bộ các hoạt động và phong trào làm vườn của Hội mình đồng thời chịu trách nhiệm phụ trách các hoạt hoạt động và phong trào làm vườn của huyện Sơn Dương;
Ủy viên Ban Chấp hành là Trưởng, Phó Phòng Nông nghiệp huyện, Phòng Kinh tế thành phố chịu trách nhiệm phụ trách toàn bộ công tác và phong trào Hội Làm vườn của huyện, thành phố;
 Các Ủy viên khác trừ các đồng chí trong Ban Thường vụ, phối hợp với các đồng chí  trong Ban Chấp hành là Trưởng, Phó Phòng Nông nghiệp huyện, Phòng Kinh tế thành phố phụ trách các mặt công tác Hội thuộc địa bàn cư trú.
7. Hướng dẫn, giúp đỡ hội viên xây dựng và đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá sản phẩm, tham gia hướng dẫn hội viên sử dụng thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa theo đúng quy định; tổ chức tuyên truyền quảng bá, tiếp thị giúp Hội viên tiêu thụ sản phẩm VAC, sản phẩm của trang trại thuận lợi và đạt hiệu quả.
Điều 4. Ban Thường vụ
1. Quyết định những chủ trương công tác và tổ chức nhân sự; ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội và Hội nghị Ban Chấp hành Hội.
2. Ban Thường vụ chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội, các Nghị quyết của Ban Chấp hành, chuẩn bị nội dung và điều hành các hoạt động giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành, báo cáo hoạt động của Ban Thường vụ tại Hội nghị Ban Chấp hành. Nghị quyết Chương trình công tác của Hội Làm vườn tỉnh giữa hai kỳ họp của Ban Chấp hành; tổ chức chỉ đạo thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành, các Nghị quyết của Thường vụ. Chuẩn bị nội dung các phiên họp thường kỳ và những vấn đề cần đưa ra Ban Chấp hành thảo luận, quyết định.
3. Quy định chế độ khen thưởng, kỷ luật, xét khen thưởng tập thể, cá nhân hàng năm và nhiệm kỳ.
4. Xem xét giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo.
5. Phân công công tác của Ủy viên Ban Chấp hành.
6. Quyết định công nhận Ban Chấp hành Hội Làm vườn huyện, thành phố trực thuộc.
Điều 5. Thường trực
Thường trực Hội Làm vườn tỉnh do Ban Thường vụ phân công gồm: Chủ tịch và 01 Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban Kiểm tra Hội để thay mặt Ban Thường vụ theo dõi, chỉ đạo, điều hành công việc hàng ngày của Hội.
Thường trực Hội Làm vườn tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch làm việc với Hội Làm vườn các huyện, thành phố trực thuộc mỗi năm ít nhất 01 lần. Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh, tham gia về chủ trương, chính sách xây dựng và phát triển vườn, ao, chuồng, trang trại.
Quản lý và sử dụng quỹ Hội Làm vườn tỉnh.
Điều 6. Chủ tịch Hội
Chủ tịch Hội là người đứng đầu Hội Làm vườn tỉnh phụ trách chung các mặt công tác Hội, chủ trì các hội nghị của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ, Ban Chấp hành về công tác tổ chức cán bộ. Đối nội, đối ngoại, công tác thi đua khen thưởng.
Thay mặt Ban Thường vụ, Ban Chấp hành ký ban hành các Nghị quyết, quy chế, quyết định, các văn bản đề nghị lên Hội Làm vườn Việt Nam và cấp ủy, chính quyền địa phương và các văn bản quan trọng khác của Hội.
Chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cho các Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Hội.
Tổ chức triển khai thực hiện hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các tổ chức Hội trong việc chấp hành Điều lệ Hội và các quy định của Pháp luật liên quan.
Chỉ đạo và phân công công tác chuẩn bị các kỳ họp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành.
Là đầu mối quan hệ công tác với các cơ quan, ban, ngành hữu quan và địa phương là chủ tài khoản thứ nhất của Hội Làm vườn tỉnh.
Trực tiếp phụ trách các hoạt động của Hội Làm vườn tại thành phố và huyện Chiêm Hóa.
Điều 7. Các Phó Chủ tịch
Các Phó Chủ tịch là người giúp Chủ tịch, được Chủ tịch ủy nhiệm, phân công trách nhiệm quản lý, điều hành thực hiện một số hoạt động của Hội và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch về công việc mà Chủ tịch phân công.
1. Phó Chủ tịch thường trực kiêm Trưởng Ban Kiểm tra Hội
- Phụ trách các hoạt động phối hợp của Hội Làm vườn với Hội Nông nghiệp hữu cơ từ Trung ương đến địa phương.
- Thường trực và giải quyết công việc thường xuyên của Hội.
- Trực tiếp phụ trách công tác kiểm tra, giám sát của Hội. Kiểm tra, giám sát  tổ chức Hội, hội viên, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội, Điều lệ hội, Quy chế tổ chức và hoạt động Hội, Quy chế chi tiêu nội bộ.
- Ký các báo cáo, văn bản, tờ trình gửi các cơ quan, ban, ngành; sao lục, thông báo, mời họp; các chứng từ tài chính và các văn bản khác khi được Chủ tịch Hội Làm vườn ủy quyền.
- Thay mặt Chủ tịch Hội tổ chức, điều hành các hoạt động hàng ngày của Hôi, chủ trì các cuộc họp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ khi được Chủ tịch phân công hoặc khi Chủ tịch vắng mặt.
- Giúp Chủ tịch Hội chuẩn bị nội dung các kỳ họp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ.
- Trực tiếp phụ trách Văn phòng Hội và là Chủ tài khoản thứ hai của Hội Làm vườn tỉnh đồng thời phụ trách các hoạt động của Hội Làm vườn tại thành phố và huyện Hàm Yên.
- Thực hiện công việc khác khi được Chủ tịch Hội phân công.
2. Phó Chủ tịch kiêm Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT
- Phụ trách các hoạt động phối hợp của Hội Làm vườn với ngành Nông nghiệp và PTNT từ Trung ương đến địa phương.
- Trực tiếp chỉ đạo và tổ chức triển khai các hoạt động của Hôi khi có chủ trương của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ.
- Ký các báo cáo, văn bản, tờ trình gửi các cơ quan, ban, ngành; sao lục, thông báo, mời họp và các văn bản khác khi được Chủ tịch Hội Làm vườn ủy quyền.
- Thay mặt Chủ tịch Hội tổ chức, điều hành các hoạt động hàng ngày của Hôi, chủ trì các cuộc họp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ khi được Chủ tịch phân công.
- Giúp Chủ tịch Hội chuẩn bị nội dung các kỳ họp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ.
- Trực tiếp phụ trách các hoạt động của Hội Làm vườn tại huyện Na Hang và huyện Lâm Bình.
- Thực hiện công việc khác khi được Chủ tịch Hội phân công.
3. Phó Chủ tịch kiêm Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh tỉnh
- Phụ trách các hoạt động phối hợp của Hội Làm vườn với Hội Sinh vật cảnh từ Trung ương đến địa phương.
- Chỉ đạo, xây dựng các đơn vị, gia đình làm kinh tế giỏi, các điển hình tiên tiến đề xuất nhân rộng.
- Phối hợp với các Phó Chủ tịch giúp Chủ tịch Hội chuẩn bị nội dung các kỳ họp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ.
- Trực tiếp phụ trách các hoạt động của Hội Làm vườn tại huyện Hàm Yên.
- Thực hiện công việc khác khi được Chủ tịch Hội phân công.
Điều 8. Ủy viên Ban Thường vụ
- Chuẩn bị nội dung cho các kỳ họp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; dự thảo thông báo kết luận của lãnh đạo Hội tại các kỳ họp giao ban định kỳ, 6 tháng, năm và các cuộc họp đột xuất khác.
- Tổng hợp, dự thảo báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội theo quy định (Báo cáo chuyên đề, báo cáo thống kê, báo cáo sơ kết, tổng kết năm, dự thảo các văn bản của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành); theo dõi, kiểm tra và tổng hợp kết quả thực hiện các ý kiến kết luận của lãnh đạo Hội, các Chương trình, Kế hoạch của Hội.
- Thực hiện công việc khác khi được Chủ tịch Hội phân công.
Điều 9. Nhiệm vụ của Ủy viên Ban Chấp hành
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ban Chấp hành và khi Chủ tịch Hội triệu tập.
- Nghiêm túc tham gia xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động.
- Chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt dộng VAC trong lĩnh vực, đơn vị mình phụ trách phù hợp với chương trình hoạt động của Hội; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch Hội về kết quả thực hiện các hoạt động đó.
- Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Hội.
- Phát hiện và củng cố các tổ chức Hội Làm vườn ở các xã trên địa bàn; đề xuất xây dựng điểm chi Hội làm vườn gắn với thôn bản hoặc chi hội đồng sở thích về loại cây, con.
- Theo dõi, tổng hợp số lượng các chi Hội làm vườn, số lượng Hội viên Hội Làm vườn trên địa bàn phụ trách, báo cáo Ban Thường vụ vào 31/12 hàng năm.
- Thực hiện công việc khác khi được Chủ tịch Hội phân công.
Điều 10. Ban Kiểm tra
Kiểm tra, giám sát tổ chức Hội, hội viên thực hiện Nghị quyết Đại hội, Nghị quyết Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Điều lệ Hội, Quy chế Hội. Khi khuyết Ủy viên Ban Kiểm tra được bầu bổ sung trong số Hội viên chính thức của Hội theo đề nghị của Ban Thường vụ.
Các thành viên Ban Kiểm tra được tham dự Hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ khi cần thiết.
 
Chương III
MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC, CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
Điều 11. Mối quan hệ công tác.
1. Ban Thường vụ Hội thay mặt Ban Chấp hành Hội Làm vườn phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể liên quan tham mưu về công tác phát triển kinh tế VAC, kinh tế trang trại, sản xuất nông sản hàng hóa ứng dụng KHKT vào sản xuất, chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.
2. Đối với các tổ chức lực lượng xã hội: Ban Chấp hành Hội làm nòng cốt trong việc liên kết, phối hợp với các tổ chức, các lực lượng xã hội tuyên truyền, vận động tham gia hoạt động Hội Làm vườn.
3. Đối với các huyện, thành phố, các Hội trực thuộc: Ban Chấp hành Hội Làm vườn các cấp phối hợp với các ngành liên quan tham mưu về công tác xây dựng, tổ chức Hội, phát triển Hội viên trên địa bàn huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn.
4. Ban Chấp hành ủy nhiệm cho Ban Thường vụ, Thường trực Hội có trách nhiệm hướng dẫn về chủ trương, phương hướng hoạt động, đôn đóc và kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch công tác của Hội Làm vườn tỉnh, hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế VAC đảm bảo hiệu quả, thiết thực.
5. Ban Thường vụ Hội Làm vườn tỉnh thông qua chủ trương về thành lập, công nhận, giải thể các tổ chức, đơn vị trực thuộc theo quy định của pháp luật.
Điều 12. Chế độ làm việc, hội họp
- Trong các phiên họp thường kỳ của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Hội, Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Thường trực chủ trì hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ có trách nhiệm ghi chép, tổng hợp ý kiến phát biểu và nội dung kết luận của đồng chí chủ trì hội nghị.
- Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Hôi làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thống nhất, khi cần thiết biểu quyết theo đa số.
- Ban Chấp hành Hội làm vườn tổ chức sinh hoạt định kỳ: Chi hội và ban chấp hành cơ sở Hội họp hàng tháng, Ban chấp hành huyện, thành phố và Hội làm vườn tỉnh họp 01 kỳ/năm, ngoài ra các cấp Hội có thể họp đột xuất khi có nhu cầu.
- Các cuộc họp của Ban Chấp hành hợp lệ khi có trên 2/3 tổng số ủy viên Ban Chấp hành tham dự họp. Hình thức lấy ý kiến về các vấn đề đưa ra trong cuộc họp do Ban Chấp hành quyết định, có thể biểu quyết bằng giơ tay hoặc bỏ phiếu kín.
- Các Nghị quyết, Quyết định của Ban Chấp hành được thông qua khi có trên ½ tổng số Ủy viên Ban Chấp hành tham gia dự họp biểu quyết tán thành. Trong trường hợp ý kiến tán thành và không tán thành ngang nhau thì quyết định thuộc về ý kiến của Chủ tịch Hội.
- Ban Thường vụ Hội họp sáu tháng một lần, khi cần thiết có thể họp bất thường theo đề nghị của Chủ tịch Hội.
- Thường trực Hội họp mỗi tháng 01 lần, khi cần thiết có thể họp bất thường theo đề nghị của Chủ tịch Hội.
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch thường trực giải quyết công việc vào thứ ba, thứ năm hàng tuần.
Diều 13. Chế độ thông tin báo cáo
1. Các Ủy viên Ban Chấp hành Hội Làm vườn tỉnh có trách nhiệm định kỳ báo cáo bằng văn bản 6 tháng 01 lần về kết quả công tác theo nhiệm vụ được phân công phụ trách với Ban Chấp hành thông qua Thường trực Hội Làm vườn tỉnh. Ngoài ra có thể báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Thường trực Hội về những nội dung cụ thể khác có liên quan.
2. Hội Làm vườn các huyện, thành phố có trách nhiệm báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng và tổng kết năm trong việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn do Hội Làm vườn tỉnh chỉ đạo; báo cáo chuyên đề theo yêu cầu của Thường trực Hội Làm vườn tỉnh.
- Báo cáo sơ kết 6 tháng và tổng kết năm gửi Hội Làm vườn tỉnh trước 20/6 hàng năm.
- Báo cáo tổng kết năm gửi Hội Làm vườn tỉnh trước 20/12 hàng năm.
- Báo cáo đề nghị khen thưởng hàng năm gửi Thường trực tỉnh Hội trước ngày 20/12 hàng năm.
- Báo cáo chuyên đề, báo cáo thống kê, báo cáo đột xuất (Nếu có) theo yêu cầu của tỉnh Hội, Trung ương Hội.
Trường hợp cần thiết có thể trao đổi trực tiếp qua điện thoại (Chủ tịch Hội  Nguyễn Công Nông, điện thoại: 0913 250 714; Phó Chủ tịch Thường trực Hà Lê Bình, điện thoại:  0912 346 542)
Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 14: Quy chế này gồm IV chương, 15 Điều do Ban Chấp hành Hội làm vườn tỉnh Tuyên Quang thông qua tại Hội nghị lần thứ 2, Ban Chấp hành khóa II, nhiệm kỳ 2018-2023 và có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 15. Các Ủy viên Ban Chấp hành Hội Làm vườn tỉnh tuyên Quang và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này.
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh những điểm chưa hợp lý hoặc vướng mắc, Thường trực Hội sẽ tổng hợp, đề xuất, báo cáo Ban Thường vụ để xem xét, trình Ban Chấp hành thảo luận, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
-------------------------------------
 

Lượt xem: 2010

Tin mới nhất:

Văn bản chỉ đạo điều hành

V/v hưởng ứng, tham gia cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về xử lý vi phạm hành chính"

Triển khai và thực hiện văn bản

Phối hợp triển khai thực hiện kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 27/3/2023 của UBND tỉnh

Kế hoạch Thực hiện Quyết định số 569/QĐ-TTg ngày 11/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thông báo công khai danh sách đề nghị UBND tỉnh tặng danh hiệu "Trí thức Khoa học và Công nghệ tiêu biểu" năm 2023

Về việc triển khai và thực hiện văn bản của MTTQ tỉnh về  lấy ý kiến nhân dân với dự thảo Luật đất đai sửa đổi

Thông báo Về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia xét chọn danh hiệu "Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu" tỉnh Tuyên Quang

Về việc tiếp nhận hồ sơ xét chọn danh hiệu "Trí thức KH&CN tiêu biểu"

Kế hoạch triển khai Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2023

Ban hành Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2023

Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2023

Về việc phối hợp tổ chức Cuộc thi năm 2023
 

Chưa có video
Số lượt truy cập: 731699- Đang online : 91