• Tin tiêu điểm
› Giới thiệu10/11/2021 15:6

Địa danh Tuyên Quang xưa và nay

(Tiếp theo kỳ trước)

 KHÚC PHỤ
Xã cũ, đầu thế kỷ XIX thuộc tổng Thổ Hoàng châu Đại Man, phủ Yên Bình, xứ Tuyên Quang. Cuối thế kỷ XIX, thuộc tổng Thổ Bình, châu Chiêm Hóa, phủ Tương An, tỉnh Tuyên Quang.
Đầu thế kỷ XX, xã Khúc Phụ, gồm 09 thôn: Làng Niêm, Làng Khuôn, Làng Mè, Làng Bài, Làng Cuồng, Bắc Cập, Làng Loay, Làng Nghe, Làng Râm và động Khúc Phụ. Trước  năm 1945 đổi tên thành xã Tân Hưng. Nay thuộc địa bàn xã Hùng Mỹ, Chiêm Hóa
 KIÊN QUYẾT
  Xã cũ thuộc huyện Chiêm Hóa. Năm 1951, sáp nhập thôn Bản Khây thuộc xã Thắng Lợi, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn vào xã Kiên Quyết (theo Nghị định số 78-TTg ngày 6.4.1951). Năm 1969, sáp nhập các xóm Bình Thuận, Đồng Thắng thuộc xã Kiên Quyết, huyện Chiêm Hóa vào xã Kiên Đài cùng huyện; và hợp nhất hai xã Yên Lập, Kiên Quyết thuộc huyện Chiêm Hóa thành xã Yên Lập (theo Quyết định số 200-NV ngày 21.4.1969 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ).
KIÊN TRẬN
Xã cũ, đầu thế kỷ XIX thuộc tổng Hồng La, huyện Đương Đạo, phủ Đoan Hùng, trấn Sơn Tây. Cuối thế kỷ XIX thuộc huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Đầu thế kỷ XX thuộc tổng Thanh La, châu Sơn Dương. Năm 1945, xã Kiên Trận đổi tên thành xã Hồng Thái, châu Tự Do, tỉnh Tuyên Quang. Nay thuộc địa bàn xã Tân Trào
KIM ĐÔ
   Tổng thuộc huyện Phúc Yên, tỉnh Tuyên Quang vào đầu thế kỷ XIX, gồm 5 xã: Kim Đô, Lực Hành, Quảng Giáo, Bình Trạch, Nhân Lý. Từ năm Tự Đức 14 (1861) kiêng đồng âm chữ Kim (tên húy Triệu tổ Nguyễn Kim) nên tổng và xã Kim Đô được đổi tên thành tổng và xã Sơn Đô. Nay thuộc địa bàn huyện Yên Sơn.
 KIM LUNG
Xã cũ, đầu thế kỷ XIX, thuộc tổng Phượng Liễn, huyện Đương Đạo, phủ Đoan Hùng, trấn Sơn Tây. Cuối thế kỷ XIX thuộc huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Đầu thế kỷ XX, thuộc tổng Tú Trạc châu Sơn Dương.Năm 1945, xã Kim Long (Kim Lung) đổi thành xã Tân Lập, tổng Thanh La, châu Tự Do, tỉnh Tuyên Quang, Nay là xã Tân trào, Sơn Dương
KIM QUAN
 Tổng thuộc huyện Sơn Dương, phủ Đoan Hùng, tỉnh Sơn Tây vào cuối thế kỷ XIX, gồm 5 xã: Kim Quan Thượng, Kim Quan Hạ, Đức Huy, Hoàng Lâu, Công Đa. Từ ngày 1.1.1917, tổng Kim Quan thuộc huyện Yên Sơn, gồm 6 xã: Kim Quan Thượng (có 5 thôn: Làng Hiển, Làng Nhà, Khuôn Điểu, Na Hô, Làng Trạc), Kim Quan Hạ (có 3 thôn: Quan Hạ, Hoàng Lâu, động Na Mê), Phúc Lâm (có 4 thôn: Làng Chương, Làng Toạt, Làng Quân, Na Nhại), Tư Lập (có 5 thôn: Làng Cóc, Khuôn Dừng, Na Giè, Làng Phan, Làng Sẻng); Công Đa (có 2 thôn: Công Đa, Khuôn Lũy); Đức Huy (có 3 thôn: Đức Huy, Đại Đồng, động Tư Lập). Sau Cách mạng tháng Tám, tổng Kim Quan  không còn tồn tại. Nay thuộc địa giới huyện Yên Sơn.

  KIM QUAN HẠ

Xã cũ, đầu thế kỷ XIX thuộc tổng Kim Quan thượng, huyện Đương Đạo, phủ Đoan Hùng, trấn Sơn Tây. Đầu thế kỷ XX thuộc tổng Kim Quan, phủ Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, gồm 02 thôn: Quan Hạ, Hoàng Lâu và động Na Mê.  Năm 1945, chia thành 02 xã: Lê Hồng Phong (trên cơ sở thôn Quan Hạ) và Tân Phong (trên cơ sở thôn Hoàng Lâu và thôn Khuôn Đào),  thuộc tổng Kim Quan, châu Hồng Thái. Nay thuộc địa giới xã Kim Quan
KIM QUAN THƯỢNG
 Đầu thế kỷ XIX là một tổng thuộc huyện Đương Đạo, phủ Đoan Hùng, trấn Sơn Tây. Đầu thế kỷ XX là xã Kim Quan Thượng (bao gồm các thôn: Làng Hản, Làng Nhã, Khuôn Điển, Na Ho, Làng Trạc) thuộc tổng Kim Quan, huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang.
Trong kháng chiến chống Pháp, xã Kim Quan Thượng bao gồm Làng Hản, Làng Nhà, Khuôn Điển, Làng Cả, Điếu Uy, Khuôn Cướm, Nà Đỏng, Nà To, Làng Chạp, thuộc huyện Yên Sơn.
Sau năm 1954, các thôn Làng Cả, Khuôn Lũy của xã Kim Quan Thượng nhập về xã Công Đa. Các thôn Đức Uy, Khuôn Cướm, Nà Đỏng, Nà To, Làng Chạp nhập về xã Trung Sơn. Các thôn Làng Hản, Làng Nhà, Khuôn Điển của xã Kim Quan Thượng và thôn Kim Quan của xã Kim Quan Hạ sáp nhập thành xã Kim Quan, huyện Yên Sơn.
KIM QUANG
Xã cũ. Đầu thế kỷ XIX là xã Ninh Dương, tổng Cổ Ninh. Năm 1946, xã Kim Quang được thành lập trên cơ sở  các xã: Cổ Linh, Xuân Linh, Phúc Linh. Năm 1950 xã Kim Quang sáp nhập vào xã Vinh Quang, sau đó lại tách ra. Năm 1970, xã Kim Quang hợp nhất với xã Công Bình thành xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa (theo Quyết định số 82-BT ngày 26.12.1970).
 KIM SƠN
Xã cũ. Thời kỳ Cách mạng tháng Tám, xã Hy Sinh được thành lập gồm các động người Dao Đỏ sinh sống trên các dãy núi cao: Tát Na, Phù Tô, Tát Kiểng, Lũng Chiêng, Lũng Vài… thuộc tổng Thổ Bình, châu Khánh Thiện. Năm 1959, xã Hy Sinh đổi thành xã Kim Sơn. Năm 1970, xã Kim Sơn hợp nhất với xã Phúc Hậu thành xã Phúc Sơn, huyện Chiêm Hóa (theo Quyết định số 82-BT ngày 26.12.1970 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ).
KIM THẮNG
Xã cũ thuộc huyện Yên Sơn được thống kê trong Bản kê khai các huyện và xã tỉnh Tuyên Quang ngày 30.6.1948 của Ủy ban Kháng chiến Hành chính tỉnh Tuyên Quang. Sau cuộc Tổng khởi nghĩa xã Kim Thắng có các tên là: Văn Lâm, Giếng Tanh, Linh Cốc và Ngòi Hiên. Năm 1969, hợp nhất hai xã Vinh Phú và Kim Thắng thành xã Kim Phú (theo Quyết định số 269-NV ngày 22.5.1969 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ).
KIM THÀNH
Xã cũ. Thành lập năm 1948 do sáp nhập 2 xã Tân Tạo, Tân An (huyện Sơn Dương). Cuối năm 1953, chia Kim Thành thành 2 xã Hùng Cường và Thắng Lợi. Xã Hùng Cường gồm các thôn: Lập Binh, Khấu Lấu, Đồng Min, Bình Dân; Thắng Lợi gồm các thôn: Phục Hưng, Khuôn Mản, Khuôn Trạn, Cây Sấu, Ba Hòn, Khuôn Tâm, Đồng Tậu. Năm 1954, xã Hùng Cường đổi thành xã Bình Yên, xã Thắng Lợi đổi thành xã Lương Thiện.
  KỲ LÃM
Xã cũ. Đầu thế kỷ XIX, thuộc tổng Ngọc Chúc, huyện Đông Quan, phủ Đoan Hùng, trấn Sơn Tây. Cuối thế kỷ XIX, xã Kỳ Lãm thuộc tổng Ngọc Chúc, huyện Hùng Quan, tỉnh Sơn Tây. Đầu thế kỷ XX, xã  gồm 03 thôn: Minh Cầm, Lại Xá, Khe Cua. Năm 1945, đổi tên thành xã Lưỡng Đội, tổng Ngọc Chúc, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Nay là địa giới xã Đội Cấn thành phố Tuyên Quang và xã Đội Bình, huyện Yên Sơn
KỲ LÂM
Xã cũ thuộc huyện Sơn Dương. Đầu thế kỷ XX thuộc tổng Bắc Lũng. Trước Cách mạng tháng Tám là xã Phong Túc. Năm 1948, sáp nhập với các xã An Đinh, Thường Tân, Bình Phú thành xã Hợp Thành. Năm 1954 chia Hợp Thành thành 2 xã Hợp Thành và Kỳ Lâm. Năm 1969, thành lập Thị trấn Sơn Dương trên cơ sở xã Kỳ Lâm (theo Quyết định số 98-CP ngày 29.8.1994 của Chính phủ) (xt. Sơn Dương).
 LANG QUÁN
 Tổng thuộc huyện Phúc Yên, xứ Tuyên Quang vào đầu thế kỷ XIX, gồm 8 xã: Hoa Sơn, Vân An, Lang Quán, Hoàng Lang, Hoằng Nghị, Hoằng Nhậm, Trình Lang, Hồng Nương. Cuối thế kỷ XIX, tổng LQ thuộc huyện Hàm Yên, phủ Yên Bình, gồm 7 xã: Lang Quán, Minh Lang, Trình Lang, Văn Yên, Năng Hoằng, Hoằng Nghị, Thanh Sơn. Ngày 29.8.1916, Quyền Thống sứ Bắc Kỳ ra Quyết định: kể từ ngày 1.1.1917, tổng LQ thuộc huyện Yên Sơn, gồm 5 xã: Lang Quán (có 4 thôn: Động Văn Yên, Động Khê Lân, Động Ngã Hai, Ngòi Ngã Hai), Hoằng Nghị (có 4 thôn: Làng Thùng, xóm Làng Lãm, Đồng Ngòi Côn, Đồng Chò); Minh Lang (có 8 thôn: Đồng Hánh, Cầu Chôi, Đồng Tân, Động Ngòi Lịch, Cầu Chôi Thượng, Cầu Chôi, Đồng Non, Khe Đảng); Năng Hoằng (có 4 thôn, xóm: xóm Làng Giam, Làng Côn, Cây Hồng, Động Mộc Bài); Thanh Sơn. Do những thay đổi về địa danh, địa giới hành chính từ sau Cách mạng tháng Tám, tên tổng LQ đã không còn tồn tại. Nay thuộc địa giới huyện Yên Sơn.
(Còn tiếp)

Lượt xem: 812

Tin mới nhất:

Văn bản chỉ đạo điều hành

Quyết định trao giải thưởng Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2023

V/v triển khai và thực hiện văn bản

V/v hưởng ứng, tham gia cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về xử lý vi phạm hành chính"

Triển khai và thực hiện văn bản

Phối hợp triển khai thực hiện kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 27/3/2023 của UBND tỉnh

Kế hoạch Thực hiện Quyết định số 569/QĐ-TTg ngày 11/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thông báo công khai danh sách đề nghị UBND tỉnh tặng danh hiệu "Trí thức Khoa học và Công nghệ tiêu biểu" năm 2023

Về việc triển khai và thực hiện văn bản của MTTQ tỉnh về  lấy ý kiến nhân dân với dự thảo Luật đất đai sửa đổi

Thông báo Về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia xét chọn danh hiệu "Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu" tỉnh Tuyên Quang

Về việc tiếp nhận hồ sơ xét chọn danh hiệu "Trí thức KH&CN tiêu biểu"

Kế hoạch triển khai Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2023

Ban hành Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2023

Chưa có video
Số lượt truy cập: 977039- Đang online : 19