• Tin tiêu điểm
Khoa học & Công nghệ › Khoa học XH & NV3/6/2020 14:56

BÁC HỒ VỚI TRÍ THỨC

Bác Hồ, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Sinh thời, Người rất quan tâm xây dựng đội ngũ trí thức, trọng dụng nhân tài.

Lời BBT: Nhằm góp phần thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (Khóa XII) Về đây mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cùng với Bản tin Khoa học Kỹ thuật ra hàng quí,  Trang thông tin điện tử của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang sẽ lần lượt giới thiệu các bài nói và viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về trí thức và cách mạng để cung cấp đến bạn đọc, nhất là đội ngũ trí thức trong  tỉnh quán triệt và thấm nhuần sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về trí thức, từ đó quyết tâm nêu cao ý thức rèn luyện, học tập, năng động, sáng tạo, phát huy tài năng, công hiến thiết thực, hiệu quả hơn nữa vào công cuộc xây dựng, phát triển tỉnh.

SÁCH LƯỢC VẮN TẮT CỦA ĐẢNG (*)
 
1. Đảng là đội tiên phong của vô sản giai cấp, phải thu phục cho được đại bộ phận giai cấp mình, phải làm cho giai cấp mình lãnh đạo được dân chúng.
2. Đảng phải thu phục cho được đại bộ phận dân cày và phải dựa vào hạng dân nghèo này làm thổ địa cách mạng đánh trúc bọn đại địa chủ và phong kiến.
3. Đảng phải làm cho các đoàn thể thợ thuyền và dân cày (công hội, hợp tác xã) khỏi ở dưới quyền lực và ảnh hưởng của bọn tư bản quốc gia.
4 .Đảng phải hết sức liên lạc với tiểu tư sản, trí thức, trung nông, thanh niên, Tân Việt.v.v. để kéo họ đi vào phe vô sản giai cấp. Còn đối với bọn phú nông, trung, tiểu địa chủ và tư sản An Nam mà chưa rõ mặt phản cách mạng thì phải lợi dụng, ít lâu mới làm cho họ đứng trung lập. Bộ phận nào đã đặt ra mặt phản cách mạng (Đảng Lập hiến.v.v.) thì phải đánh đổ.
5. Trong khi liên lạc với giai cấp, phải rất cẩn thận, không khi nào nhượng một chút lợi ích của công nông mà đi vào đường thỏa hiệp, trong khi tuyên truyền cái khẩu hiệu nước An Nam độc lập, phải đồng tuyên truyền và thực hành liên lạc với bị áp bức dân tộc và vô sản giai cấp thế giới, nhất là vô sản giai cấp Pháp.
 
(*) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia 1995
 
 
CHƯONG TRÌNH TÓM TẮT CỦA ĐẢNG (*)
 
1. Đảng là đội tiên phong của đạo quân vô sản gồm một số lớn của giai cấp công nhân và làm cho họ có đủ năng lực lãnh đạo quần chúng.
2. Đảng tập hợp đa số quần chúng nông dân, chuẩn bị cách mạng thổ địa và lật đổ bọn địa chủ phong kiến.
3. Đảng giải phóng công nhân và nông dân thoát khỏi ách tư bản.
4. Đảng kéo tiểu tư sản, trí thức và trung nông về phía giai cấp vô sản; Đảng tập hợp hoặc lôi kéo phú nông, tư sản và tư sản bậc trung, đánh đổ các đảng phản cách mạng như Đảng Lập hiến, V.V.
5. Không bao giờ Đảng lại hy sinh quyền lợi của giai cấp công nhân và nông dân cho một giai cấp khác.
Đảng phổ biến khẩu hiệu: "Việt Nam tự do” và đồng thời Đảng liên kết với những dân tộc bị áp bức và quần chúng vô sản Pháp.
 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 1930 
(*) Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia 1995
                             
CHỐNG NẠN THẤT HỌC (*)
 
Khi xưa Pháp cai trị nước ta, chúng thi hành chính sách ngu dân. Chúng hạn chế mở trường học, chúng không muốn dân ta biết chữ để dễ lừa dối dân ta và dễ bóc lột dân ta.
Số người Việt Nam thất học so với người trong nước là 95%, nghĩa là hầu hết người Việt Nam mù chữ. Như thế thì tiến bộ sao được?
Nay chúng ta đã dành được quyền độc lập. Một trong những công việc phải thực hiện cấp tốc trong lúc này, là nâng cao dân trí.
Chính phủ đã gia hạn trong một năm, tất cả mọi người Việt Nam đều phải biết quốc ngữ. Chính phủ đã lập một Nha bình dân học vụ để trông nom việc học của dân chúng.
Quốc dân Việt Nam
Muốn giữ vững nền độc lập,
Muốn làm cho dân mạnh, nước giầu,
Mọi người Việt Nam phải biết quyền lợi của mình, bổn phận của mình, phải có kiến thức mới để có thể tham gia vào công cuộc xây dựng nước nhà, và trước hết phải biết đọc, biết viết chữ quốc ngữ.
Những người đã biết chữ hãy dạy cho những người chưa biết chữ, hãy góp sức vào bình dân học vụ, như các anh chị em trong sáu, bảy năm nay đã gây phong trào truyền bá quốc ngữ, giúp đồng bào thất học.
Những người chưa biết chữ hãy gắng sức mà đọc cho biết đi. Vợ chưa biết thì chồng bảo, em chưa biết thì anh bảo, cha mẹ không biết thì con bảo, người ăn, người làm không biết thì chủ bảo, các người giầu có thì mở lớp dạy ở tư gia cho những người không biết chữ ở hàng xóm, láng giềng, các ấp chủ, chủ đồn điền, chủ hầm mỏ, nhà máy thì mở lớp học cho những tá điền, những người làm của mình.
Phụ nữ lại càng cần phải học, đã lâu chị em bị kìm hãm, đây là lúc chị em phải cố gắng để kịp nam giới, để xứng đáng là một phần tử trong nước, có quyền bầu cử và ứng cử.
Công việc này, mong anh chị em thanh niên sốt sắng giúp sức
 Chủ tịch
 Chính phủ nhân dân lâm thời
 HỒ CHÍ MINH
 
(*) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia
Văn Giang sưu tầm

Lượt xem: 84

Tin mới nhất:

Văn bản chỉ đạo điều hành

Kế hoạch triển khai cuộc thi Sáng tạo Thanh thếu niên nhi đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2020

Quyết định Ban hành Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2020

Thành lập Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2020

Triển khai thực hiện Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Triển khai cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 16 năm 2019-2020 trên địa bàn tỉnh

Quy định mức chi cho hoạt động tổ chức hội thi sáng tạo kỹ thuật và cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng; nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ hoạt động thực hiện sáng kiến trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Mẫu danh sách đại biểu dự Đại hội LHH lần thứ II

Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Triển khai thi hành Luật An ninh mạng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Tuyên Quang năm 2019

Thực hiện kết luận số 210-KL/TU ngày 25/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 19-CTr/TU ngày 27/10/2008 của BCH Đảng bộ tỉnh (Khoá XIV) thực hiện Nghị Quyết số 27-NQ/TW ngày 6/8/2008 của BCH TW Đảng (KHoá X) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang năm 2018-2019

Chưa có video
Số lượt truy cập: 318848- Đang online : 11