• Tin tiêu điểm
Khoa học & Công nghệ › Khoa học XH & NV15/9/2020 14:43

Người xưa nói về trí thức, quan điểm của Đảng, Bác Hồ về trí thức

BBT xin giới thiệu một số nhìn nhận của cha ông ta và của Đảng, của Bác Hồ về trí thức

   Người xưa nói về trí thức:
 
“ Hiền tài là nguyên khí quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh rồi lên cao, nguyên khí suy thì thế nước yếu rồi  xuống thấp. Vì vậy các bậc Thánh đế, Minh vương chẳng ai không lấy việc bồi dưỡng nhân tài, kén chọn kẻ sỹ, vun trồng nguyên khí làm việc đầu tiên. Kẻ sỹ quan hệ với quốc gia trọng đại như thế, cho nên quí chuộng kẻ sỹ không biết thế nào là cùng”
 

          Văn bia tiến sỹ khoa Nhâm Tuất, niên hiệu Bảo Thái thứ 3 (1442)  do Thân Nhân Trung soạn.
 
 
            “ Sự nghiệp trị nước lớn lao của đế vương không cần gì kíp hơn nhân tài, điển chương đầy đủ chế độ của nhà nước tất cả phải chờ ở bậc hậu Thánh. Bởi vì trị nước mà không lấy nhân tài làm gốc, chế tác mà không dựa vào hậu Thánh thì đều chỉ là tạm bợ mà thôi, sao có thể đạt tới chính trị phong hoá  phồn vinh, văn vật điển chương đủ”
 
                                     Văn bia tiến sỹ do Đỗ Nhuận soạn

Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ nói về trí thức
 
"Nhận thức được vai trò, vị trí của trí thức trong công cuộc cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, ngay từ khi thành lập Đảng, Đảng Công sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quan tâm vận động, thu phục, tập hợp, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ trí thức nhằm tạo dựng cho được một đội ngũ trí thức cách mạng có đủ khả năng gánh vác và làm tròn sứ mệnh nặng nề và vẻ vang mà nhân dân giao phó. Mùa Xuân 1930, Hội nghị thành lập Đảng đã thông qua “Sách lược  vắn tắt của Đảng” do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo, trong đó nêu rõ nhiệm vụ của Đảng là phải ra sức liên hệ và thu phục giới trí thức: “Đảng phải hết sức liên lạc với tiểu tư sản, trí thức, trung nông, thanh niên, Tân Việt, v.v để lôi kéo họ đi vào phe vô sản giai cấp…”
Theo Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 1995
 
  Truyền đơn của Đảng kêu gọi:

“Hỡi các nhà trí thức Việt Nam. Con đường của những người hiểu rộng, biết nhiều đã vạch rõ: Con đường ấy là con đường cách mạng, con đường tranh đấu để giải phóng cho dân tộc, cho tư tưởng. Trên con đường ấy, người trí thức phải đóng vai trò lãnh đạo cho quốc dân, như thế mới xứng đáng với dân tộc Việt Nam, mới xứng danh nghĩa trí thức” 
Truyền đơn của Việt Minh trong cách mạng tháng 8/1945.Nxb Chính trị quốc gia
Bác Hồ với trí thức

Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, một trong những việc đầu tiên mà Chủ tich Hồ Chí Minh làm là tìm người tài đức. Người viết trên Báo Cứu quốc, số 411, ngày 20/1/1946, toàn văn như sau:
“Nhà nước cần phải kiến thiết. Kiến thiết cần phải có nhân tài. Trong số 20 triệu đồng bào chắc không thiếu người có tài đức.
E vì Chính phủ nghe không đến, thấy không khắp, đến nỗi các bậc tài đức không hề xuất thân. Khuyết điểm đó tôi xin thừa nhận.
Nay muốn sửa đổi điều đó và trọng dụng  những kẻ hiền năng, các địa phương phải lập tức điều tra nơi nào có người tài đức, có thể làm được những điều có lợi cho dân, thì phải báo ngay cho Chính phủ biết.
Báo cáo phải ghi rõ: Tên, nghề nghiệp, tài năng, nguyện vọng và chỗ ở của người đó.
Hạn trong  một  tháng, các cơ quan, địa phương phải báo cáo cho đủ."
 
Theo Nguyễn Văn Khánh: Trí thức với Đảng, Đảng với trí thức trong công cuộc giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, Nxb Thông tấn 2004.
 
 
    Giang Văn Huỳnh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh sưu tầm, giới thiệu
 

Lượt xem: 70

Tin mới nhất:

Văn bản chỉ đạo điều hành
Chưa có video
Số lượt truy cập: 356178- Đang online : 7